Meny

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2019-02-07

Yepstr AB, organisationsnummer 556997-9817, med huvudkontor beläget på Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm ("Yepstr") vet hur viktigt det är med integritet för våra Användare av Tjänsten. Målet med denna Integritetspolicy (”Policy”) är att på ett tydligt sätt beskriver hur insamling, behandling, lagring och överföring av Personuppgifter går till. Yepstr ber därför Användaren att höra av sig om några funderingar eller frågor uppstår om denna Policy.

1. Allmänt och definitioner

Yepstr är en digital marknadsplats för förmedling av enklare arbetsuppdrag som utförs av ungdomar som är mellan 15 och 21 år gamla ("Tjänsten"). Tjänsten erbjuds via en smartphone-applikation (”Appen”) och via en webbplats (”Webbplatsen”).

Denna Policy gäller för alla som registrerar sig i Appen eller på Webbplatsen och skapar ett konto (”Användare”). Användare som lägger upp uppdragsannonser för utförande kallas fortsatt för ”Beställare”. Beställare delas in i två grupper. Beställare kan vara privatpersoner som lägger upp annonser i egenskap av konsument, vilka kallas för ”Privatbeställare” (med konsument förstås en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet). Beställare kan också vara företag eller andra juridiska personer som lägger upp annonser kopplade till den verksamhet som bedrivs, vilka kallas för ”Företagsbeställare”. Användare som ansöker om att få utföra uppdragsannonserna och sedan utför arbete kallas för ”Uppdragstagare”. De uppdrag och tjänster som Uppdragstagare utför via Tjänsten kallas för "Uppdrag". Uppdragsbeskrivningen som läggs upp i Tjänsten av Beställare och som Uppdragstagaren kan ansöka om att få utföra, kallas för ”Annons”.

För att kunna använda Tjänsten måste Yepstr samla in, dela och behandla vissa Personuppgifter om Användare. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer (”Personuppgifter”).

Behandlingen av Personuppgifter görs i enlighet med Förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”).

2. Uppgifter som behandlas

Från Beställare samlar Yepstr in och använder följande Personuppgifter:

 • Namn,
 • Födelsedatum,
 • Kön,
 • Adress,
 • E-postadress,
 • Personnummer,
 • IP-adress,
 • Telefonnummer och
 • Bild

Från Uppdragstagare samlar Yepstr in och använder följande Personuppgifter:

 • Namn,
 • Födelsedatum,
 • Kön,
 • Adress,
 • E-postadress,
 • Personnummer,
 • Telefonnummer,
 • Skola,
 • IP-adress,
 • Namn på Uppdragstagarens förälder,
 • E-postadress till Uppdragstagarens förälder,
 • Bild, och
 • Betyg/recensioner från tidigare Beställare.

Vänlige notera att Yepstr inte kan tillhandahålla Appen eller Webbplatsen om ovan angivna Personuppgifter inte tillhandahålls.

Användare som väljer att börja använda Tjänsten via ett befintligt Facebook konto ger Yepstr rätten att samla in kontoinformation så som förnamn, efternamn, profilbild och e-postadress från Facebook.

Alla Användare har ansvar att samtliga Personuppgifter som lämnas är korrekta och inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.

3. Ändamål och laglig grund

3.1 Administrerande av Tjänsten

För att kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten kommer Yepstr använda namn, födelsedatum, adress, e-postadress, bild och telefonnummer. Dessa Personuppgifter behandlas framför allt för att sätta upp ett konto, kontrollera Personuppgifterna mot Statens Personadressregister (”SPAR”) och för att tillhandahålla eventuellt andra tjänster i enlighet med Användarvillkoren.

Användaravtalet Yepstr ingått med Användaren (dvs. Yepstrs användarvillkor) utgör den lagliga grunden för att behandla Användarens Personuppgifter i egenskap av Användare av Tjänsten. Behandlingen är nödvändig för att Yepstr ska kunna uppfylla sina avtalsrättsliga förpliktelser mot Användaren.

3.2 Upprättande av Annonser

För att kunna skapa Annonser och förmedla Uppdrag måste Yepstr behandla vissa Personuppgifter om Beställaren. Detta innefattar Beställarens publika profil, Uppdragets plats, Uppdragets kategori, speciella krav, start och stopptid.

Det användaravtal som Yepstr har ingått med Användaren utgör den lagliga grunden för att hantera Personuppgifter för att upprätta Annonser och förmedla Uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att Yepstr ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som de har gentemot Användare.

3.3 Ansökan om Uppdrag

För att kunna ansöka om ett Uppdrag måste Yepstr behandla vissa Personsonuppgifter om Uppdragstagaren. Detta inkluderar Uppdragstagarens publika profil, telefonnummer och personliga text.

Det användaravtal som Yepstr har ingått med Användaren utgör den lagliga grunden för att hantera Personuppgifter för att Uppdragstagaren ska kunna ansöka om ett Uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att Yepstr ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som de har gentemot Användare.

3.4 Bekräftelse av Uppdrag

När Beställaren har bokat ett Uppdrag via Appen eller Webbplatsen skickar Yepstr en bekräftelse till Uppdragstagaren med all information om Uppdraget. Sådant utskick sker till den e-postadress som Uppdragstagaren lämnade i samband med registreringen.

Uppdragstagaren kan även välja att få meddelandet som push-meddelande, rakt i telefon. Hur push-meddelande hanteras framgår av Användarvillkoren.

Det användaravtal som Yepstr har ingått med Användaren utgör den lagliga grunden för att hantera Personuppgifter för att kunna genomföra utbetalningar till bankkonton. Behandlingen är nödvändig för att Yepstr ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som de har gentemot Användare.

3.5 Betalning

För att kunna genomföra en betalning för ett utfört Uppdrag behandlar Yepstr Personuppgifter så som konto- och kortuppgifter, samt telefonnummer. Dessa Personuppgifter skickas antingen til Stripe eller Swish beroende på vad vilket betalningsalternativ som valts.

Stripe och Swish sparas och behandlas Användarens Personuppgifter för att kunna genomföra och processa betalning. För att veta hur Stripe och Swish behandlar Personuppgifter kan du läsa deras Personuppgiftspolicy här och här.

Vidare kommer Yepstr att behandla och dela de Personuppgifter som krävs för att Beställaren ska kunna fullfölja sina skatterättsliga förpliktelser.

Det användaravtal som Yepstr har ingått med Användaren utgör den lagliga grunden för att hantera Personuppgifter för att kunna genomföra utbetalningar till bankkonton och därtill efterföljande förpliktelser. Behandlingen är nödvändig för att Yepstr ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som de har gentemot Användare.

3.6 Kundvård och support

När ett Uppdrag är utfört kommer Yepstr skicka en uppmaning till Beställaren om att recensera Uppdragstagaren. Dessa recensioner lämnas bland annat i fri text. Beställaren bör minimera antalet Personuppgifter som uppges när en recension lämnas.

Den lagliga grunden är Yepstrs berättigade intresse av att kunna förbättra och förstå Användarens upplevelse och nyttjande av Tjänsten och därigenom förbättra och utveckla den.

3.7 Utveckling av tjänsten

Yepstr samlar även in dina Personuppgifter för syftet att förbättra och utveckla en så användarvänlig Tjänst som möjligt. Detta gör Yepstr genom att samla in löpande information om dig som användare och dina rutiner. På så sätt kan Yepstr kan utveckla erbjudande och utformar nya funktioner.

Yepstr förbehåller sig även rätten att använda Personuppgifter för att informera Användare om uppdateringar från Yepstr, genomföra undersökningar eller tillhandahålla informations- och tjänstrelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar.

Den lagliga grunden är Yepstrs berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för Användaren att kunna besöka och använda Webbplatsen eller Appen, eller för att kunna förstå hur Användaren upplever Tjänsten och därigenom förbättra och utveckla den.

Analys av användardata görs ofta med hjälp av etablerade tredjepartsleverantörer såsom Google Analytics och Mixpanel. Dessa leverantörer har inte rätt att använda informationen i något annat syfte.

3.8 Övrigt

Förutom uppgifterna Yepstr samlar in direkt från Användare så samlar Yepstr även in uppgifter automatiskt från Användaren. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies. Om du vill veta mer om dessa elektroniska spår som du lämnar kan du läsa mer under fliken "Cookies" i Användarvillkoren.

4. Överföring av Personuppgifter

Yepstr kommer att överföra och dela Personuppgifter mellan Användare för att kunna förmedla Uppdrag. De tillhandahållna Personuppgifterna vidarebefordras till andra Användare endast i den utsträckning som krävs för i att ett Uppdrag ska kunna genomföras.

Yepstr kommer även att överföra och dela Personuppgifter med tredje part för att de ska kunna hjälper Yepstr med Appen, Webbplatsen och marknadsföring. Tredje part får endast använda Personuppgifterna för de angivna syfte som de är anlitade för. Yepstr kan även komma att lämna ut och överföra Personuppgifter till utomstående part som förvärvar någon av eller alla Yepstrs affärsenheter.

Vidare kan vi komma att lämna ut och överföra Personuppgifter som Yepstr har samlat in från andra webbplatser till utomstående partners. Yepstr kommer även, om det krävs enligt lag eller föreläggande, att lämna ut Personuppgifter till polis, domstol eller annan myndighet.

Yepstr kommer att dela Personuppgifter både med partners och leverantörer både inom och utanför EU/EES. Om vi delar dina personuppgifter med leverantörer utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att överföringen och lagringen av Personuppgifterna uppfyller GDPR:s krav samt att de inte behandlas för annat syfte än dem Yepstr samlat in dem för.

5. Dina rättigheter

Användare har rätt att få information om de Personuppgifter som behandlas av Yepstr, samt vid behov begära rättelse av Personuppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till Yepstr och ska innehålla uppgifter så som Avsändarens namn, personnummer och adress. Framställan ska vara undertecknad av Användaren.

Vänligen kontakta Yepstr på nedanstående angivna kontaktuppgifter om du önskar utföra någon av ovan angivna rättigheter.

6. Så lagrar vi uppgifter

Yepstr lagrar Användarens Personuppgifter för syftet att göra Tjänsten mer effektiv, praktisk och betydelsefull. Användare kan när som helst få tillgång till, granska, korrigera, uppdatera eller ta bort sitt konto genom att kontakta Yepstr. Användaren kan också när som helst avsluta kontot hos Yepstr.

Personuppgifter som lämnas av Användare sparas enbart så länge som det krävs för fullgörandet av Yepstrs tjänster, dock som längst i ett år från senaste användningstillfället av Tjänsten. Om Användaren önskar att få sina Personuppgifter borttagna tidigare, vänligen kontakta Yepstr via kontaktuppgifterna nedan.

Vid borttagande av konto kommer Yepstr behålla anonymiserade loggar och information om Användarens aktiviteter på Yepstr. Om Personuppgifter tidigare var tillgängliga för andra som använder Yepstr har vi inte möjlighet att radera informationen från deras system.

7. Övrigt

Yepstr strävar efter att tillhandahålla en säker miljö genom att försöka begränsa åtkomsten till vår databas till legitima användare, men vi kan inte garantera att obehöriga parter inte bereder sig åtkomst till den. Yepstr kan inte heller kontrollera hur behöriga användare lagrar eller överför information som Användare ger oss. Därför ska Användare inte uppge känslig information på Yepstr.

Yepstr ansvarar inte för vilka policyer och rutiner för integritetsskydd som tillämpas av annonsnätverk och andra webbplatser, av utomstående parter med vilka vi samarbetar för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster eller av dem som kommer åt information om Användare på vår Tjänst.

Denna Policy kan komma att ändras varvid Användare kommer att uppmärksammas på det när dom loggar in på Tjänsten. Det är dock varje Användares skyldighet att själv hålla sig informerad om vilka villkor som gäller vid var tid.

Yepstr kommer dock att meddela Användaren om Yepstr gör väsentliga förändringar som kräver samtycke från Användaren.

8. Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud är Gustav Ahlberg.

9. Kontaktinformation

Du kan kontakta oss på webben om du har frågor eller problem som rör våra rutiner för integritetsskydd. Du kan också skriva till oss på följande email privacy@yepstr.com

Alternativt: Yepstr AB, Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm